AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE RESERVA

O presente é un aviso legal de obrigada visualización que regula as condicións de uso que deben ser observadas e acatadas polos usuarios desta páxina web. Pedímoslle que lea o máis atentamente posible, xa que o feito de acceder ao mesmo implica que vostede leu e aceptou sen ningunha reserva as condicións que seguen.

Condicións de uso da páxina web

Para os efectos do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, da Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase o usuario que o titular da páxina web é a ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO POLÍGONO DE SABÓN-ARTEIXO, Avda. Arsenio Igrexas, parcela 46 ? Polígono Sabón 15142 ? A Coruña Tel. +34 981 640 966; provista de C.I.F. núm. G-15286271. Constituída en 1990 ao amparo do dereito de liberdade de asociación recoñecido nos artigos 7 e 22 da Constitución Española e de conformidade coa Lei 19/1977 de 1 de abril e o Real Decreto 873/77 de 22 de abril, con Estatutos actualizados redactados ao amparo da O 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e do RD 1497/2003. Rexistrada na Sección 1 do Rexistro Provincial de Asociacións da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia con número 2013/017753.

O usuario comprométese a facer un uso diligente da páxina web e dos servizos accesibles desde o mesmo e a non utilizar os servizos ou informacións contidos na páxina web para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral e aos bos costumes, á orde pública e, en xeral, a un uso conforme ao presente aviso legal.

A ASOCIACIÓN poderá interromper temporalmente ou definitivamente, segundo o seu bo criterio, o acceso á páxina web, así como a prestación de calquera ou de todos os servizos que se presten a través da mesma, en calquera momento e sen previo aviso.

No caso de comunicacións comerciais por parte da ASOCIACIÓN aos seus usuarios, estas só terán lugar no caso de que devanditos usuarios desen previamente o seu consentimento expreso a través de correo electrónico ou calquera outro medio escrito.

Dereitos de Propiedade Intelectual

A ASOCIACIÓN é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial da totalidade dos contidos desta páxina web. En calquera caso, a ASOCIACIÓN dispón da correspondente autorización para dar o uso que crea conveniente aos seus contidos.

Queda terminantemente prohibida a reprodución, excepto para uso privado, a posta a disposición do público e en xeral calquera outra forma de explotación de todos ou parte dos contidos desta páxina web, así como o seu deseño. Estes actos de explotación só poderán ser realizados mediante a autorización expresa da ASOCIACIÓN e sempre que se faga referencia explícita á titularidade da ASOCIACIÓN dos devanditos dereitos de Propiedade Intelectual. Neste sentido, aquelas persoas que desexen establecer unha ligazón web ou hiperlink entre a súa páxina web e esta páxina web, terán que solicitar a autorización expresa e por escrito da ASOCIACIÓN, sen que isto implique unha relación entre a Asociación de empresarios do Polígono de Sabón-Arteixo e o titular da páxina na cal se establece a ligazón web, nin a aprobación ou aceptación por parte da ASOCIACIÓN dos seus contidos ou servizos.

Queda terminantemente prohibido realizar, sen o previo consentimento da ASOCIACIÓN, calquera manipulación ou alteración desta páxina web. Consecuentemente, a ASOCIACIÓN non asumirá ningunha responsabilidade derivada, ou que puidese derivarse, da devandita alteración ou manipulación por parte de terceiros.

Limitación da responsabilidade

A través desta páxina web, a ASOCIACIÓN proporciona e dá acceso a datos, programas, opinións, críticas ou informacións, calquera que sexa a súa orixe, a través da súa rede ou redes. a ASOCIACIÓN non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos arriba referidos; consecuentemente, o usuario acepta expresamente deixar á ASOCIACIÓN exento de calquera responsabilidade en relación ao anterior, e asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos devanditos contidos, así como ao seu uso, reprodución ou difusión.

A ASOCIACIÓN declina calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que xere a imposibilidade de prestar os servizos ofrecidos na súa páxina debida a supostos de caso fortuíto, forza maior ou outras causas non imputables á ASOCIACIÓN. Tampouco asume ningunha responsabilidade polo inadecuado funcionamento da súa páxina se iso obedece a labores de mantemento, a incidencias que afecten a operadores nacionais ou internacionais, a unha defectuosa configuración dos equipos dos seus clientes e usuarios ou á súa insuficiente capacidade para manter os sistemas informáticos mínimos requiridos para poder facer uso desta web ou incompatibilidades cos sistemas informáticos dos usuarios ou clientes.